Regulamin WCT

 REGULAMIN WROCŁAWSKIEGO CENTRUM TAŃCA

 1. Warunkiem niezbędnym do korzystania z pomieszczeń w siedzibie Wrocławskiego Centrum Tańca i uczestnictwa w lekcjach tańca (indywidualnych i grupowych), a także konferencjach, weselach, bankietach, występach artystycznych, imprezach okolicznościowych, turniejach tańca, zajęciach sportowych, itp. jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem. Jest on dostępny na stronie internetowej Wrocławskiego Centrum Tańca (zwane dalej WCT) pod adresem www.centrumtanca.com w zakładce REGULAMIN oraz jest wyeksponowany w szatniach męskiej, damskiej, a także biurze WCT przy Placu Solidarności 1/3/5 we Wrocławiu, sala 403.

 2. Wrocławskie Centrum Tańca zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu, terminu zajęć, instruktora oraz wysokości opłat. Zastrzega sobie także możliwość przesunięcia godzin i/lub terminów rozpoczęcia lekcji indywidualnych, kursów grupowych i zajęć sportowych z przyczyn od WCT niezależnych oraz odwołania i zorganizowania zajęć w innym niż ustalono wcześniej terminie. O wszelkich zmianach WCT zobowiązuje się informować na swojej stronie internetowej wymienionej w pkt. 1 Regulaminu.

 3. Instruktor ma prawo odmówić prowadzenia zajęć, gdy nie ma wymaganej, minimalnej liczby kursantów (4 osoby). Liczba miejsc na zajęciach jest ograniczona i uzależniona od rodzaju zajęć.

 4. Instruktor może odmówić kursantowi wstępu na zajęcia w przypadku, gdy ten nie stosuje zasad Regulaminu, jest pod wpływem alkoholu lub jego stan zdrowia nie pozwala na uczestnictwo w zajęciach, a także gdy nie posiada obuwia zmiennego sportowego lub tanecznego.

 5. WCT i Instruktorzy nie ponoszą odpowiedzialności za kontuzje i wypadki zaistniałe podczas zajęć oraz za wypadki zaistniałe w siedzibie WCT wynikające ze złego stanu zdrowia kursanta lub nieprzestrzegania przez niego Regulaminu. W czasie zajęć należy bezwzględnie stosować się do poleceń Instruktora.

 6. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest dokonywanie terminowych opłat według cennika dostępnego w biurze w siedzibie WCT oraz na stronie internetowej wymienionej w pkt. 1 Regulaminu, a także okazanie na żądanie pracownika WCT dowodu wpłaty za zajęcia. Opłata za zajęcia odbywa się na początku kursu (przed pierwszymi zajęciami) oraz w przypadku kontynuacji zajęć na ostatnich zajęciach kursu. Rozliczenie za zajęcia następuje co miesiąc.

 7. W przypadku nieobecności na lekcji w czasie trwającego kursu, opłata za te zajęcia przepada, a lekcja taka nie jest odrabiana w innym terminie. Zajęcia w WCT nie mają charakteru otwartego, co oznacza, że kursant zobowiązuje się do uczestnictwa w kursie tylko w wybrany dzień i godzinę tygodnia (wyboru dokonuje podczas zapisów przed pierwszymi zajęciami kursu).

 8. Osoby niepełnoletnie mają obowiązek pokazać pisemne zezwolenie rodziców na udział w zajęciach.

 9. Za osoby niepełnoletnie uczęszczające na lekcje/kursy Instruktor odpowiada tylko w określonym czasie trwania zajęć. Po zakończonych zajęciach Instruktor nie ponosi odpowiedzialności za opiekę nad osobą niepełnoletnią, zaś rodzice zobowiązani są odbierać swoje dzieci punktualnie.

 10. Rejestrowanie dźwięku i/lub nagrywanie fragmentu lub całości lekcji/kursu jest zabronione, o ile kursant nie posiada odpowiedniej zgody od Instruktora.

 11. Uczestnik kursu, lekcji indywidualnych i grupowych, a także organizowanych przez WCT konferencji, wesel, bankietów, występów artystycznych, imprezach okolicznościowych, turniejach tańca, zajęciach sportowych wyraża zgodę na używanie jego wizerunku przez WCT w celach promocji na stronach internetowych i mediach chyba, że złoży pisemne oświadczenie, iż takiej zgody nie wyraża.

 12. Biorąc udział w zajęciach uczestnik kursu i innych imprez organizowanych w siedzibie WCT akceptuje Regulamin oraz wyraża zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystanie danych osobowych na potrzeby Wrocławskiego Centrum Tańca zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 29.08.97 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r. Nr 133 poz. 883).

 13. WCT nie odpowiada za przedmioty pozostawione w szatniach oraz na salach. Kursanci zobowiązani są do zachowania czystości w tych miejscach.

 14. W siedzibie WCT obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu, spożywania alkoholu oraz zażywania środków odurzających.

 15. Zabrania się wychodzenia na balkon bez wiedzy, zgody i obecności pracowników WCT.